قطعه ای از نامه های ون گوگ


ونسان ون گوگ

برگردان از انگلیسی: فرشاد نوروزی

• اگر کسی در خود احساس نیاز به چیزی باشکوه و بی نهایت کند، چیزی که در وجودش حس آگاهی به معبود را برانگیزد، راه درازی برای یافتن اش در پیش نخواهد داشت.

به گمانم من چیزی عمیقتر، بی انتهاتر و ابدی تر از اقیانوس را در چشمان نوزادی یافته ام، آنگاه که به گریه یا خنده با درخشش نور خورشید بر گهواره اش چشم می گشاید.

 

Vincent van Gogh, Vincent Willem Gogh (1927). “The Letters of Vincent Van Gogh to His Brother, 1872-1886: With a Memoir by His Sister-in-law, J. Van Gogh-Bonger …”