(تأملی اسطوره شناختی در خوانش فرهنگی و زیبا شناختی نیچه و هایدگر) فرشاد نوروزی “زایش تراژدی از روح موسیقی” (1872) نخستین اثر نیچه است، که در آن ارتباط میان اسطوره شناسی، هنر و علم مورد مطالعه قرار می گیرد. این کتاب نمایشی از وقایعی است که در پی آمد فلسفه شوپنهاور و “جدایی فزاینده یِ…