خوراک
ارسال ها
دیدگاه ها

بایگانی دسته ای برای 'فلسفه'

بداهت بی معنایی نگرش الوهی

  بداهت بی معنایی نگرش الوهی[i] آلفرد آیر[ii] ترجمه: فرشاد نوروزی   امروزه عموماَ، یا حداقل نزد فلاسفه امری پذیرفته شده است که ]امکان[ اثبات وجود موجودی که دارای تمامی صفاتی باشد که معرف معبود[iii] ادیان غیر انیمیستی باشد به نحو مدلل محال است. اما آنچه که چندان مورد تصدیق نیست این است که راهی […]

خواندن کامل ارسال »

ارسال های قدیمی تر »