یادداشتم در ویژه نامه هجدهمین نمایشگاه بین المللی مطبوعات و خبرگزاری ها 1390 – شماره 3 فایل تصویری فرشاد نوروزی؛ اشاعه ی فرهنگ ترویج علم در دانشگاه نه تنها بسته به پتانسیل های بالقوه ی دانشجویان ، که نیازمند همکاری و حمایت سایر نهاد های اجتماعی از جمله دولت، آموزش و پرورش و … نیز…