شعری از فردریش هولدرلین                                          برگردان: فرشاد نوروزی به گاه کودکی  هماره پروردگاری مرا نگهبان بود   از ملامت ها و تازیانه های آدمیزادان،    و من آسوده خاطر و زیبا     با گل های بیشه زار بازی می کردم،      و نسیم نازک مینو مرا به بازی خود می گرفت. و چون تو مسرور و…