گر چرخ به کام ما نگردد، کاری بکنیم تا نگردد گر گشت، خوش است، ورنه ما، دست از وی نکشیم تا نگردد. (ابوالقاسم لاهوتی) گاهی واژگان قاصر از انتقال احساس یا افکار هستند، ذهن لگام گسیخته در بند زبان نیست اما چاره ای نیست باید به زبان ناقصم واژگان را یک به یک بسپارم، که…