فرشاد نوروزي يوهان كريستين فردريش هولدرلين شاعر آلماني و چهره شاخص جنبش هنري رمانتيسم، به مانند هم‌عصران خود گوته و شيلر توجه خود را معطوف به مهد فرهنگ و انديشه اروپا مي‌دارد و به تعبيري او را مي‌توان صداي برآمده از يونان باستان برشمرد. اشعار او امروز به عنوان يكي از نقاط قوت ادبيات آلمان…