ونسان ون گوگ برگردان از انگلیسی: فرشاد نوروزی • اگر کسی در خود احساس نیاز به چیزی باشکوه و بی نهایت کند، چیزی که در وجودش حس آگاهی به معبود را برانگیزد، راه درازی برای یافتن اش در پیش نخواهد داشت. به گمانم من چیزی عمیقتر، بی انتهاتر و ابدی تر از اقیانوس را در…