دمِ واپسین

دمِ واپسین

| راینر ماریا ریلکه

Gedicht von Rainer Maria Rilke

برگردان از زبان آلمانی : فرشاد نوروزی

 

مرگ

وه از آن گستره ی هیئت شومش.

ما،

به دهان خنده و

غافل از آنیم.

ما

به خیال

که در میانه ی راه

و آه

که مرگ

به حقیقت

در میانه ی جان

پرسوز

گریه می آیدش

بدین پندار

———————————————–

انتخاب شده از : Das Buch der Bilder