مجله فلسفه نو شماره پنجم

[تصویر: j5-1.jpg]

سال دوم – شماره پنجم- صد صفحه – بهاء چهار هزار و پانصد تومان

صاحب امتیاز انجمن علمی فلسفه دانشگاه علامه طباطبایی

مدیر مسئول و سردبیر: فرشاد نوروزی

هیئت تحریریه:

دکتر مجید مددی،دکتر نصرالله حکمت، دکتر سروش دباغ، دکتر مهدی اخوان، دکتر ایوب حیدری، شروین طاهری، محمد زرینه، رهام برکچی زاده، مریم پیردهقان، حمید احدزاده، بهزاد کورشیان، رضا اسکندری، بنفشه افتخاری، ایوب محمودی لاری

طراحی لوگو : رها زائر
طراحی جلد: کمال کچوئیان
ویراستار: پریسا نامی گرمی
صفحه آرا: پریسا نامی گرمی

نویسندگان و مترجمان این شماره: دکتر مجید مددی، دکتر بابک احمدی، دکتر نصرالله حکمت، دکترسروش دباغ،لوئی آلتوسر، فرشاد نوروزی، مریم پیردهقان، فردین صحرایی، ولادیمیر ایلیچ لنین، جرج دیکی، علیرضا آرام،رقیه حقیقت خواه، فؤاد نجم الدین،مهدی احراری،جودیت براون،کای مای مایستر،شروین طاهری، رضا اسکندری، رهام برکچی زاده، حمید موسوی، محسن طاهری صحنه

زیبایی شناسی، مقوله ای فلسفی؟ / دکتر مجید مددی

زیبایی شناسی / بابک احمدی

درباره هنر / لوئی آلتوسر / دکتر مجید مددی

خوانش آپولون و دیونیزوس؛ پیوند هنر با فرهنگ و فلسفه / فرشاد نوروزی

لئو تولستوی و دوران او / لنین / دکتر مجید مددی

ضد هنر چیست؟/جرج دیکی / علیرضا آرام

کیچ، هنر مبتذل و فراموشی هستی/ رقیه حقیقت خواه

تجربه زیبا شناختی/ فواد نجم الدین

تخیل،وانمود و باور/ مهدی احراری

ارنست بلوخ و تخیل آرمانی / جودیت براون / شروین طاهری

زیبایی شناسی اگزیستانسیالیستی و سینما/ مریم پیردهقان – فردین صحرایی

کاسیرر ، لوکاچ و بازیابی زیبایی شناسی الگویی / کای هامر مایستر

خدای زیبا/ دکتر نصرالله حکمت

معنای زندگی از دیدگاه مولوی / محمد طاهری صحنه

نظریه شباهت خانوادگی / دکتر سروش دباغ

چیستی هنر از دیدگاه ویتگنشتاین و مرلوپونتی / رهام برکچی زاده

فیلسوف زیبایی / حمید موسوی