مجله فلسفه نو شماره زیبایی شناسی دو

این شماره مجله قراره پشت پوستر بچه هام چاپ بشه!