مقاله دوست و همکار عزیزم

با احترام؛

چگونگی شکل گیری اسطورۀ شر لویاتان با تکیه بر نقد اسطوره شناختی نوتروپ فرای

پژوهشی از:

 دکتر بهمن نامور مطلق / مریم پیردهقان
ارائه شده در کنفرانس بین المللی فلسفه دین معاصر/ بخش شّر و الهیات/ سوم دی ماه 1391

چکیده: اساطیر شر و هستي شناسي آنها همواره يكي از پرسش های ديرينۀ انساني بوده است به گونه اي كه همۀ مذاهب با شيوه ها و برهان هاي خاص خود كوشيده اند تا شکل گیری این اساطیر را در بستری از روایت ها شرح دهند. در این خصوص، با اینکه کتب مقدس تنها اشاراتی مبهم در این مورد ارائه داده اند مفسران یهودی و مسیحی، اساطیر شر را در رابطه با گناهان و آخرالزمان مطرح ساختند و رهبران دینی به همراه هنرمندان و نویسندگان، این اشارات را در طول قرن ها آنچنان آراستند که عالمی سهمگین و بی کران از مسئلۀ شّر و اساطیرش خلق شد با جزئیاتی آنقدر واضح که قدرتی باور نکردنی بر ذهن اکثر مردم گذاشت. اسطورۀ لویاتان یکی از این جلوه هاست که در طول اعصار دچار دگرگونی های بسیارشده است، اسطوره ای که از اوگاریتی وارد عهد عتیق شد و در تفاسیر یهودی تغییر شکل یافت و سپس در مکاشفات یوحنا ظاهر گشت و پس از آن در سنت دیوشناسی مسیحی یکی از شاهزاده های جهنم گردید. مقالۀ حاضر، پژوهشی تاریخی توصیفی ـ تحلیلی و با رویکردی موردی به اسطوره  لویاتان است که ابتدا به چگونگیِ دگردیسی تصویری و مفهومی آن از عهد باستان به بعد پرداخته و سپس با بیانِ روش نقد اسطوره ای نوتروب فرای به تجزیه و تحلیل مضمونی آن دست می زند تا از این حیث ره به این نکته برد که «لویاتان» به سبب ابهام در شكل و نبود تعين در خصوصيات ظاهري اش به يك نماد سيالي از شر تبديل می شود كه قابليت هاي رمزي و نمادین گسترده‌اي را به همراه دارد و در فرهنگ يهودي- مسيحي به ويژه در حوزۀ عرفاني، حضور يا مرگ آن داراي دلالت هاي ويژه‌اي است و نبرد با آن يك كنش آفاقي و به خصوص انفسي به شمار می آید.

 

دریافت مقاله از لینک مستقیم: