مساله نیچه

10_001

مسأله نیچه

سخنران: فرشاد نوروزی

زمان: سه شنبه ۳ دی ۱۳۹۲ – ساعت: ۱۷ الی ۱۹

مکان: دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران- سالن کنفرانس انجمن های علوم اجتماعی ایران

انجمن ایرانی مطالعات فرهنگی و ارتباطات با همکاری انجمن جامعه شناسی ایران