برچسب: آلبر کامو

گفتگویی با آلبر کامو

برگردان از فرانسه: فرشاد نوروزی مصاحبه پیش رو در کریسمس سال 1951 در   Le Progrès de Lyonمنتشر شده است. +آیا فکر می کنید ارتباطی منطقی میان دو واژه «کینه» و «دروغ» وجود دارد؟ کینه فی نفسه یک دروغ است. به خودی خود قسمی از وجود انسان را خاموش می دارد. کینه منکر آنچیزیست که در…
هیچ؛ کامو و فروکاست نیچه

| روزنامه اعتماد فرشاد نوروزی نگاه و قلم آلبر کامو او را به نویسنده ای فلسفی مبدل نموده است. در واقع می‌توان حدود فکری وی را با نویسندگانی چون پاسکال، کیرکگارد و نیچه سنجید. کامو بیشتر یک نویسنده است تا فیلسوف هرچند که ادبیات وی در بستری فلسفی-اخلاقی قرار گرفته است. خود او زمینه‌ی فلسفی…