واپسگروی هنجاری در پس مرزهای انحطاط اخلاقی در فیلم ((جدایی نادر از سیمین)) مقدمه معمولا درباره ی فیلم نمی نویسم اما فیلم جدایی نادر از سیمین را که دیدم حس کردم دارای بارقه های تامل برانگیز فلسفی-اخلاقی هستند؛ این تحلیل من از دیدن فیلم مذکور است. نقش کلیدی که بار ارزشی و مفهومی این فیلم…