| ماری لوئیز کاشنیتس | برگردان از زبان آلمانی فرشاد نوروزی کسی که روی هیروشیما مرگ را پرتاب کرد، همانیست که به کلیسا رفت و ناقوس را نواخت. کسی که روی هیروشیما مرگ را پرتاب کرد، با حلقه طناب گردنش از روی صندلی پرید و خودش را خفه کرد. کسی که روی هیروشیما مرگ را…