| برگرفته از کتاب مارکسیسم و فلسفه زبانی[2]  -1965 موریس کنفورث[3]  ترجمه ی فرشاد نوروزی مخالفت مور[4] با فایده باوری[5] همسو با تردید عمومی نسبت به این نوع دیدگاه اخلاقی و سیاسی بود. در آستانه‌ی قرن جدید، با نگاشته شدن مبانی اخلاق[6]، این نگرش نیز رنگ کهنگی به خود گرفت. از منظر تئوریک گسست این نگرش تحت فشار مجادله…