بی اساسی باور

 

مقاله ای از نورمن مالکوم تحت عنوان "بی اساسی باور" ترجمه کرده بودم که در شماره اردیبهشت ماه کتابماه دین به چاپ رسیده است، 

10552386_484039941726426_218350806925858664_n

 لینک شماره مربوط مجله

http://www.ketabmah.ir/PaperList2.aspx?id=9987&Magazineid=2لینک دریافت فایل پی دی اف مقاله

http://www.ketabmah.ir/ViewPdf.aspx?paperid=26220