تبارشناسی هیچ

10440240_522877784478431_4389920207092682617_n

“لطفا به اشتراک بگذارید”
موسسه رخداد تازه در مجموعه دوره های تیرماه خود برگزار می کند:
تبارشناسی هیچ
دوره اول: دوران کلاسیک
مدرس: فرشاد نوروزی
آغاز دوره: سه شنبه، ۱۷ تیرماه، ساعت ۱۶ الی ۱۸

تبارشناسی هیچ
کلاس فلسفه، “تبارشناسی هیچ” قصد دارد در مواجهه با موضوع هیچ به کنکاشی تاریخی در منظرگاهی فلسفی بپردازد. “هیچ” امری علی نبوده و نمی توان آن را در سلسله ای از علت های تاریخی یا با کنارهم نهادن وقایع خاستگاهی برای آن یافت بلکه آن را باید در مواجهه ی بشر با موضوع “هستی” جست. در واقع آنچه را که عموماً در زنجیره ای از رخدادهای زمانی و با در نظر گرفتن سیمای نکبت بار زندگی، “هیچ” بر می شماریم، پوچی است. پوچی دریافتی تاریک از رخدادی وابسته به زمان است. اما آنچه را که ما در کلاس فلسفه “تبارشناسی هیچ” در پی آن هستیم موضوعی غیر از پوچی است. تبارشناسی این بار نه ممزوج با پوستینه هاست و نه اسناد خط خورده که در خوانشی فلسفی در گامی فراتر از تاریخ قرار دارد. در واقع پوچ در مواجهه معنا می یابد اما هیچ نوعی آگاهی استعلایی است و روندی درونی برای رسیدن به آگاهی و این آگاهی لزومی ندارد که منتج به حقیقت باشد بلکه صرفاً با درک واقعیتِ هیچ سعی دارد حقیقت را برسازد. فلسفه مرتبه ای از آگاهی است و زمینه ساز رویارویی بشر با هیچ. آگاهی زمینه ای برای برقرار بودن پیوند پارادوکسیکال نیستی و بودن (زندگی)، در تار و پود تأملاتی است که در پی پاسخ و توجیه هستند. در این کلاس فلسفه، هدف نه ارائه درسگفتاری تاریخی که بررسی تبارشناسانه موضوع هیچ در عصر کلاسیک با نگاه و رویکردی فلسفی می باشد، لذا در این دوره از فهم اسطوره ای تا پاسخ های فلاسفه کلاسیک به موضوع هیچ خواهیم پرداخت و سیر خاستگاه های هیچ در دوران اسطوره ای تا به “متافیزیک نیستی” را واکاوی خواهیم نمود.
فرشاد نوروزی

از همه علاقمندان دعوت می شود با هدف احترام به فرهنگ و زنده نگه داشتن مباحث فرهنگی و همچنین حمایت از فعالیت های فرهنگی موسسه رخداد تازه در این دوره شرکت نمایند. رخداد تازه خانه ماست.