بازگشت به خانه

Die Heimkehr

| هاینریش هاینه

برگردان از آلمانی : فرشاد نوروزی

 

دلا غمان بیهوده مخور،

چه چاره که مقدور جز قضای تو نیست،

هیچ غم مخور که آن نوبهار کو جهان نو کند،

یغمای زمستانگه نزد تو بازرساند.

 

زان رفته ات به غم منشین،

که هنوز چو بنگری جهان زیبا بینی.

دلا حالی خوش دار که جهان و هرچه در اوست محبتش به جان داری