درباره مقاله تراژدی فلسفه در ایران معاصر

مقاله ای که در شماره اردیبهشت تحت عنوان تراژدی فلسفه در ایران معاصر در مجله فلسفه نو ار من منتشر شد پرداختی است به حقایقی که پیشروی اهالی فلسفه در ایران است ؛ شاید خیلی تلخ باشد اما من حقیقت را گفتم و این درد فلسفه بود که بر قلم جاری کردم.

فرشاد نوروزی