ریشه منطق

فرشاد نوروزی؛

در این یادداشت بطور اجمالی به تعریف ریشه واژه منطق پرداخته شده است که صرفا جهت آشنایی علاقه مندان به منطق با ریشه ی این واژه است که البته بزودی سیر آغاز و تحولات منطق از پیش سقراطیان تا ارسطو بصورت کوتاه نوشت بر روی سایت منطق نامه قرار خواهد گرفت.