مجله فلسفه نو شماره اول

[تصویر: cover-212x300.jpg]

مدیر مسئول و سردبیر: فرشاد نوروزی

تحریریه ی این شماره:

دکتر مجید مددی ، فرشاد نوروزی، شروین طاهری، رهام برکچی زاده ،مهدی احراری ، ندا صبوری،  دکتر ترانه جوانبخت، ایمان مطلق، نسرین پور همرنگ، رضا خامکی، یاشار شرکاء، ناژین صفوی مقدم

در این شماره می خوانید :

از نصر تا خسروپناه؛فاصله هایی برای انتساب تا انتخاب / فرشاد نوروزی

چیستی و چرایی فلسفه / دکتر مجید مددی

نقد دو شعبه گفتمان علوم انسانی بومی / رضا خامکی

توجیه شناخت عملی و کفایت گرایی فردیناند گونست / بنساک / ترجمه شروین طاهری

بازسازی فلسفه خیام / رهام برکچی زاده

نگاهی به تاملات دکارت / ایمان مطلق

شبکه گرایی یا نتیسم؛متافیزیک جدید و پیامد های آن / دکتر ترانه جوانبخت

کاشف قاره ی تاریخ / دکتر مجید مددی

ژان پل سارتر / جیمز الور / یاشار شرکاء – ناژین صفوی مقدم

تحلیل ساختاری داستانک / مهدی احراری

ارسطو و تراژدی / ندا صبوری

طراحی جلد و صفحات و تصویرسازی: آیدین انوشه