پیش شماره مجله فلسفه نو

[تصویر: tabligh1-212x300.gif]

پیش شماره مجله فلسفه نو

فهرست موضوعات :

پرونده سید احمد فردید :

فردید که بود

تفکر – سید احمد فردید

هایدگر ایرانی ایران هایدگری – محمد نژاد ایران

فردید و آفرینش واژگان

مقالات :

تراژدی فلسفه در ایران – فرشاد نوروزی

ویتگنشتاین و فرهنگ – سامان کباریان

اراده مطلق در سراشیب انحطاطی اخلاقی – علی رها

اخلاق از دیدگاه روسو و ولتر – دکتر ترانه جوانبخت

سیری در اندیشه هراکلیتوس – سجاد اصغری

جستاری در آثار اسلاوی ژیزک – صلاح الدین هرسنی

مروری بر منطق و وجود اثر جان هیپولیت – ژیل دلوز – ترجمه : شروین طاهری

طراحی جلد و صفحه بندی آیدین انوشه