شبح چهره ها در ازدحام: گلبرگ های نمناک، شاخه سیاه ازرا پوند