در یک ایستگاه مترو

شبح چهره ها در ازدحام:

گلبرگ های نمناک، شاخه سیاه

ازرا پوند