نگاهی به جایگاه زن در ادبیات یونان باستان (بخش اول) فرشاد نوروزی بازنمود جایگاه و شخصیت زن در میان سلسله ملل دوران باستان با طرد اجتماعی و جایگاه شهروندی درجه دوم پیوند خورده است. پیرو قوانین بدوی که بشر مدرن خود را عاری از آن می داند خیانتی بزرگ در طول تاریخ علیه زنان وجود…