معادل ها در منطق ریاضی

فرشاد نوروزی؛

در منطق تیدمن نماد ( ≡ ) بیانگر گزاره های دو شرطی است در حالی که این نماد برای معادل به کار می رود همچنین برای عطف در منطق تیدمن از (.) استفاده شده است در حالیکه عموما در منطق ریاضی از نماد (∧) استفاده می شود.

در این پست معادل ها را آماده کرده ام که فکر کنم جمع کردنشان در یک پست خیلی مفید باشد.
معادل ها در مقابل روابط یکسویه ای چون “ح∧ ، م∧ ، م∨ ، و.م ، ر.ت” هستند، در اینجا معادل ها را که برای تسهیل در امر برهان به کار می آیند را قرار می دهم

.

[تصویر: Download.png]