دسته: English

معرفی ترجمه مقاله هراکلیت در سایت دیوید مایت

مقاله ای که از دیوید مایت به فارسی ترجمه شد در سایت نویسنده نیز معرفی شده است لینک در سایت دیوید مایت: اینجا کلیک کنیدIlluminationist School and Critique of Avicenna’s Karársīs fi ‘l-hikmah

Farshad Norouzi Abstract Shahāb ad-Dīn” Yahya ibn Habash ibn Amirak as-Suhrawardī, (also Shaikh al-Ishraq, Shaikh al-Maqtul) was founder of the illuminationist school (Ar. Hikmat al-ishraq; Pers. falsafaye ešrāqi ). Derived from “illumination,” a conventional translation of the Arabic term ishraq (lit. radiance, shining of the rising sun), “illuminationism” refers to the doctrine of the Ishraqiyyun,…