معرفی ترجمه مقاله هراکلیت در سایت دیوید مایت

مقاله ای که از دیوید مایت به فارسی ترجمه شد در سایت نویسنده نیز معرفی شده است

لینک در سایت دیوید مایت:

اینجا کلیک کنید