دسته: فلسفه

جنگ افزاری انقلابی به نام فلسفه

جنگ افزاری انقلابی به نام فلسفه[i] لویی آلتوسر برگردان: فرشاد نوروزی و شروین طاهری |این مقاله مصاحبه ای است با لویی آلتوسر که توسط “Maria Antonietta Macciocchi” صورت گرفته است و ترجمه آن به زبان انگلیسی توسط “Andy Blunden” انجام شده است. |انتشار این مصاحبه ابتدا در سال 1968 در “L’Unità” که در سال 1971…
بازیهای-زبانی و «آسیب شناسی» باور

| روزنامه اعتماد نورمن مالکوم برگردان: فرشاد نوروزی نگرش عینی، کامل و مقتدر تنها تمسک به اعتقادات مبتنی بر شاهد و مدرک می باشد. به نظر من اندیشه فلسفی تا حد زیادی متأثر از این ستایش امر شهودی است. ما نوعی ضدیت داریم با گزاره ها، گزارش ها، اظهارات و باورهایی که مبتنی بر استدلال…
هیچ؛ کامو و فروکاست نیچه

| روزنامه اعتماد فرشاد نوروزی نگاه و قلم آلبر کامو او را به نویسنده ای فلسفی مبدل نموده است. در واقع می‌توان حدود فکری وی را با نویسندگانی چون پاسکال، کیرکگارد و نیچه سنجید. کامو بیشتر یک نویسنده است تا فیلسوف هرچند که ادبیات وی در بستری فلسفی-اخلاقی قرار گرفته است. خود او زمینه‌ی فلسفی…
نگاهی به فلسفه ریاضی / مجله دانشمند

فرشاد نوروزی اگر ریاضیات به عنوان یک علم شناخته شود باید فلسفه ریاضی را نیز شاخه ای از فلسفه علم تلقی کرد. با توجه به موضوع این رشته، جایگاهی ویژه ای در فلسفه علم دارا است. تمایزی بارز وجود دارد میان علوم طبیعی ای که موضوع مطالعه شان تحقیق در چیز های ابژکتیوی است که…
رد ایده باوری (ایدئالیسم)

| برگرفته از کتاب مارکسیسم و فلسفه زبانی[2]  -1965 موریس کنفورث[3]  ترجمه ی فرشاد نوروزی مخالفت مور[4] با فایده باوری[5] همسو با تردید عمومی نسبت به این نوع دیدگاه اخلاقی و سیاسی بود. در آستانه‌ی قرن جدید، با نگاشته شدن مبانی اخلاق[6]، این نگرش نیز رنگ کهنگی به خود گرفت. از منظر تئوریک گسست این نگرش تحت فشار مجادله…
پوچ و هیچِ انسان مدرن؛ کی یرکگار و نیچه

| روزنامه اعتماد فرشاد نوروزی «من انگشتم را در هستی فرو می برم- بوی پوچی می دهد. من کجا هستم؟ این چیزی که آن را جهان می خوانند چیست؟ چه کسی مرا به این دام انداخته و اکنون مرا وانهاده است؟ من کی هستم؟ چگونه به جهان آمده ام؟ چرا با من مشورت نشد؟» سورن…معرفی ترجمه مقاله هراکلیت در سایت دیوید مایت

مقاله ای که از دیوید مایت به فارسی ترجمه شد در سایت نویسنده نیز معرفی شده است لینک در سایت دیوید مایت: اینجا کلیک کنیدجدال در پرتو تفرّدِ «آن فرد»: سورن کی یرکگارد

| منتشر شده در روزنامه اعتماد و سایت انسان شناسی و فرهنگ | فرشاد نوروزی سورن کی یرکگارد نویسنده ژرف و پربار «عصر طلایی» خرد و هنر دانمارک می باشد. وی در طول حیات خود بیرون از سرزمین مادری اش کمتر شناخته شده بود و پس از مرگش بود که تأثیر و نفوذش در فلسفه، ادبیات و الهیات آلمان،…